top of page

Vad är ett EVP (Employer Value Proposition) och hur fungerar det?

Uppdaterat: 31 jan.


Employer Value Proposition - Vad är ett EVP? Varför är det viktigt? Och hur skapar man ett EVP?

För att attrahera, engagera och behålla talanger är det viktigt att skapa en stark och differentierad arbetsgivarprofil. Ett effektivt verktyg för att uppnå detta är att utveckla och kommunicera ett personligt och utmärkande Employee Value Proposition (EVP). I detta blogginlägg kommer vi att utforska vad ett EVP är, varför det spelar en avgörande roll för organisationers framgång, hur du skapar ett EVP och mäter dess framgång.


Vad är ett EVP?

Ett EVP, eller Employer Value Proposition, är en sammanfattning av de unika fördelar och värden som ett företag erbjuder sina anställda och definierar hur du vill att anställda och kandidater ska uppleva ditt arbetsgivarvarumärke. Genom att tydligt definiera och kommunicera fördelar som är viktiga för arbetstagaren kan företag differentiera sig och attrahera talanger som delar företagets värderingar och mål. Ett EVP inkluderar vanligtvis aspekter som arbetskultur, karriärmöjligheter, förmåner, arbetslivsbalans och arbetsmiljö.


Nyckelord som du bör känna till:

Vad är ett Employer brand?

Ett Employer Brand refererar till den uppfattning och rykte som ett företag har som arbetsgivare. Det är den unika kombinationen av faktorer och egenskaper som lockar, engagerar och behåller talanger och medarbetare. Employer Branding handlar om att forma och kommunicera företagets image och arbetsgivarvarumärke för att attrahera rätt talanger och skapa en positiv arbetsmiljö.

Vad är Employer Branding?

Employer Branding syftar till att marknadsföra och bygga upp företagets image som arbetsgivare. Det handlar om att strategiskt forma och kommunicera företagets värden, kultur, arbetsmiljö och karriärmöjligheter för att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Employer Branding innefattar olika metoder och kanaler för att sprida budskapet om företagets attraktionskraft som arbetsgivare, såsom genom karriärwebbplatser, sociala medier, rekryteringskampanjer och interna kommunikationsinitiativ.

Vad är Employer Brand Management?

Employer Brand Management handlar om att aktivt hantera, bevara och utveckla företagets arbetsgivarvarumärke. Det inkluderar att identifiera och kommunicera företagets unika fördelar och värden, skapa positiva upplevelser för medarbetare och säkerställa att arbetsgivarvarumärket är konsekvent i linje med företagets övergripande varumärkesidentitet. Tänk på att: Employer Brand Management är en kontinuerlig process som kräver engagemang och ansträngningar från både HR-avdelningen och företagsledningen för att framgångsrikt attrahera, engagera och behålla talanger. Arbetet kräver strategisk planering, implementering och övervakning av åtgärder som syftar till att stärka och förbättra företagets image som arbetsgivare. Läs mer om employer branding i vår employer branding guide.


Varför är EVP viktigt?

För att få de ideala kandidaterna genom dörren behövs ett tydligt och attraktivt EVP som dessutom övertalar arbetssökande att välja er istället för era konkurrenter. Därför måste ett EVP innehålla rätt budskap som signalerar vad det innebär att arbeta hos företaget, samt erbjuda det som kandidaterna förväntar sig av en arbetsgivare och leverera det som utlovas i företagets EVP.


Fakta: Flera nationella och internationella studier visar på att den yngre generationen av talanger främst söker sig till arbetsgivare som erbjuder möjligheter till kontinuerligt lärande och utveckling. Läs mer om du framtidssäkrar ditt EVP i denna Forbes artikeln.


Fördelar med ett EVP

Ett EVP definierar företagets Employer Brand och positionering på arbetsmarknaden. Genom att investera i att stärka företagets EVP kan man utvinna ett flertal positiva effekter, inte minst när det kommer till att attrahera, behålla och engagera talanger. Här är tre anledningar till varför man bör investera i att utveckla sitt EVP:


Attrahera talanger:

Ett attraktivt EVP hjälper till att differentiera organisationen på arbetsmarknaden och lockar talanger som delar organisationens värderingar och mål. I praktiken kan ett EVP fungera som en magnet för talanger, som genom att kommunicera organisationens unika värdeerbjudande och förmåner lockar till sig kvalificerade och engagerade individer som delar samma värderingar och visioner. Det hjälper till att både skapa ett positivt första intryck och differentierar organisationen från sina konkurrenter på arbetsmarknaden.

Behålla och engagera anställda:

Ett autentiskt EVP spelar en avgörande roll för att behålla och engagera befintligt anställda. Genom att erbjuda en attraktiv arbetslivsupplevelse, tydliga karriärmöjligheter och förmåner som matchar medarbetarnas behov, kan organisationen bygga starka relationer och skapa lojala medarbetare. Detta minskar risken för personalomsättning och sparar både tid och resurser för rekrytering och utbildning av nya medarbetare. Genom att erbjuda och kommunicera en attraktiv arbetslivsupplevelse och tydliga karriärmöjligheter i sitt EVP kan ett starkt EVP öka anställdas engagemang och trivsel, vilket minskar personalomsättningen.

Öka produktivitet och prestation:

Ett EVP som ligger i linje med arbetstagarens förväntningar och önskemål kan stimulera och öka produktiviteten och prestationen hos anställda. Genom att erbjuda meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter och en stödjande arbetsmiljö kan organisationen motivera sina anställda att prestera på en högre nivå. När medarbetare känner sig värderade och engagerade i sitt arbete är de mer benägna att ta initiativ, vara kreativa och bidra till organisationens framgång. När anställda känner sig värderade och engagerade har de större motivation att prestera på en högre nivå och bidra till organisationens framgång.


Hur skapar man ett effektivt EVP?

För att att bygga upp ett effektivt arbetsgivarvarumärke och EVP finns det ett flertal interna och externa faktorer som du bör känna till och ta hänsyn till. Bland annat vilka krav som ställs av arbetssökande i din bransch, vad dina konkurrenter har för värdeerbjudande, hur det är att arbeta på ditt företaget och vad ni har för unik position på marknaden. Genom att visa att dina värderingar och principer är verklighetsförankrade kan du bygga förtroende och lojalitet hos alla som interagerar med ditt företag.


För att skapa ett starkt EVP bör följande faktorer beaktas:

Identitet och kultur:

Definiera organisationens värderingar, vision och företagskultur. Det är viktigt att kommunicera dessa på ett autentiskt sätt till potentiella och befintliga anställda.

Bygg upp organisationens varumärke som arbetsgivare genom att kommunicera förmåner, karriärmöjligheter och den unika arbetslivsupplevelsen som erbjuds.

Arbetslivsupplevelse:

Skapa en positiv arbetsmiljö med utmanande och meningsfulla uppgifter, möjligheter till lärande och utveckling samt en balans mellan arbete och privatliv.


Vad bör ett EVP innehålla?

Ditt EVP bör innehålla en kombination av förmåner, kultur, aktiviteter och karriärmöjligheter som både lockar och behåller dina befintliga talanger. Ett konkurrenskraftigt EVP bör därför återspegla allt det som är viktigt för de talanger du vill attrahera till ditt företag. Du behöver även inkludera och betona vilka värderingar och principer som representeras av ditt företag, samtidigt som du visar att dessa är väl rotade och integrerade i verkligheten. Att vara tydlig och transparent kring vilka värderingar och principer ditt företag står för är inte bara viktigt för att skapa en stark företagskultur, utan det kan också påverka hur företaget uppfattas av kunder, medarbetare och andra intressenter.

Employer Value Proposition (EVP) Checklista

EVP checklista

  • Odla en positiv företagskultur och arbetsmiljö som dina medarbetare trivs med.

  • Betona vilka värderingar och principer som representeras av ditt företag i ditt EVP och inkludera en kombination av förmåner, kultur, aktiviteter och karriärmöjligheter.

  • Bevisa att de värderingar och principer som ingår i ditt EVP är speglar företagets verkliga praxis och att det inte bara är tomma ord.

  • Var transparent och tydlig kring vilka värderingar och principer ditt företag står för.

  • Anpassa ditt EVP till de specifika behoven och förväntningarna hos din målgrupp av talanger.

  • Regelbundet utvärdera och förbättra ditt EVP baserat på feedback och förändringar.

  • Kommunicera och förstärk ditt EVP internt för att engagera och involvera dina anställda i företagets värderingar och mål.


Exempel på EVP:

För att få en bättre förståelse för hur ett EVP kan se ut, låt oss titta på några exempel från några framstående organisationer som du känner till:


Google: Google är känt för sitt innovativa och dynamiska arbetsmiljö. Deras EVP fokuserar på att erbjuda spännande arbetsprojekt, en kreativ atmosfär och förmåner som inkluderar gratis måltider, flexibel arbetstid och fokus på arbetslivsbalans. Google strävar efter att skapa en arbetsplats där anställda känner sig inspirerade och har möjlighet att växa och utvecklas.

IKEA: IKEA betonar sin företagskultur genom att erbjuda en inkluderande och jämlik arbetsmiljö. Deras EVP fokuserar på värden som samarbete, mångfald och möjligheter till personlig utveckling. IKEA erbjuder också förmåner som friskvårdsbidrag, personalrabatter och en positiv arbetslivsupplevelse för sina anställda.


Apple: Apple lockar talanger genom att betona innovation och möjligheten att vara en del av banbrytande teknikprojekt. Deras EVP fokuserar på att erbjuda utmanande och meningsfulla arbetsuppgifter, en dynamisk arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter inom företaget. Apple strävar efter att skapa en arbetsplats där anställda kan förverkliga sin potential och bidra till framtidens teknologiska framsteg

Hur kan man mäta framgången av sitt EVP?

Det finns flera metoder som kan användas för att mäta framgången av ditt Employer Value Proposition (EVP). Övervakning av nyckeltal som personalomsättning och attraktionsgraden för dina lediga tjänster kan ge dig en uppfattning om hur framgångsrikt ditt EVP är. Medarbetarenkäter och eNPS-undersökningar är också ett bra sätt att både mäta och förbättra ditt EVP. Genom att samla feedback från befintligt anställda och kandidater under rekryteringsprocessen kan du ta reda på om ditt EVP är autentiskt, samt om erbjudandet är attraktivt nog för att attrahera nya talanger till företaget. När det gäller att bedöma framgången av ditt EVP är det viktigt med tillförlitlig feedback. En central del för att säkerställa tillförlitlighet av resultaten är att alla deltagare får möjligheten att vara anonyma när de uttrycker sin tillfredsställelse eller missnöje.


Här är tre av de vanligaste sätten att mäta framgången av ditt EVP.


Undersökningar och feedback av ditt EVP:

Genom att genomföra interna medarbetarundersökningar och feedbackprocesser under kandidatresan kan du samla in synpunkter och åsikter om ditt EVP och Employer Brand. Frågorna i enkäterna kan handla om deras uppfattning om företagets värderingar, arbetsmiljö, karriärmöjligheter och förmåner. Dessa insikter ger en indikation på hur väl ditt EVP uppfattas och om det lever upp till förväntningarna hos dina nuvarande anställda och arbetssökande.


EVP och personalomsättning:

En annan viktig parameter är att övervaka personalomsättningen inom organisationen. Om ditt EVP är framgångsrikt bör det bidra till att minska personalomsättningen. Om personalomsättningen är hög kan det vara en indikation på att ditt EVP inte är tillräckligt attraktivt eller att det finns brister som behöver åtgärdas.


EVP och attraktionsgrad:

För att bedöma hur effektivt ditt EVP är när det gäller att locka talanger kan du utvärdera attraktionsgraden för dina lediga tjänster. Det kan göras genom att analysera antalet ansökningar och kvaliteten på de sökande. Om du märker att antalet ansökningar minskar eller att du inte attraherar rätt typ av talanger kan det vara en signal om att ditt EVP behöver förbättras.


Med hjälp av dessa mätningsmetoder kan du få en bättre bild av hur väl ditt EVP fungerar och hur det upplevs. Det hjälper dig att identifiera dina styrkor och svagheter samt att vidta åtgärder för att förbättra och anpassa ditt EVP för att bättre möta behoven hos både dina nuvarande och framtida anställda.


Implementera din Employer Value Proposition (EVP)

För att lyckas med implementeringen av ditt Employer Value Proposition (EVP) är det viktigt att ha en strategi och plan för att integrera det i organisationen på ett effektivt sätt.


Här är tre viktiga steg för att implementera ditt EVP:


Kommunikation och marknadsföring:

En central del av implementeringen är att kommunicera ditt EVP till både interna och externa målgrupper.


Externt handlar kommunikationen om att marknadsföra ditt EVP för att locka talanger och skapa en stark arbetsgivarprofil. Det kan innefatta att använda olika kommunikationskanaler som företagets webbplats, sociala medier, karriärsidor och rekryteringsannonser.


Internt handlar kommunikationen om att kommunicera ditt EVP till befintliga anställda genom interna kanaler som intranät, nyhetsbrev och möten. Tydlig och konsekvent kommunikation är avgörande för att skapa medvetenhet och engagemang kring ditt EVP.


Internt engagemang och utbildning:

För att ditt EVP ska bli framgångsrikt måste det omfamnas och förstås av alla anställda. Det är viktigt att skapa en kultur av engagemang och att ge anställda verktygen och resurserna de behöver för att leva upp till ditt EVP. Det kan inkludera utbildning och workshops för att informera anställda om EVP, dess värden och hur de kan bidra till att förverkliga det. Dessutom kan belöningssystem och incitament kopplade till EVP hjälpa till att stärka engagemanget och föra fram ditt EVP i organisationen.


Ständig utvärdering och förbättring:

Implementeringen av EVP bör ses som en pågående process. Det är viktigt att kontinuerligt utvärdera och förbättra ditt EVP baserat på feedback, analyser och förändrade förhållanden. Genom att regelbundet samla in och analysera data kan du identifiera områden där ditt EVP kan stärkas och anpassas för att möta behoven hos anställda och kandidater. Att vara flexibel och anpassningsbar är nyckeln till att ha ett framgångsrikt EVP.


Genom att följa dessa implementeringssteg kan du säkerställa att ditt EVP integreras på ett effektivt sätt i organisationen. Det hjälper dig att skapa en stark arbetsgivarprofil och bygga en positiv arbetslivsupplevelse för dina anställda, samtidigt som det lockar rätt talanger till ditt företag.


Behöver du hjälp med att formulera och kommunicera ditt EVP? Vi hjälper dig!


355 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page